Tin tức

Tin tức

Đăng ký kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại đâu?

Đăng ký kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại đâu?

Tại Điểm a Mục 3.3.1 Phần 3 Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD quy định về quản lý đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, người nhập khẩu phải thực hiện:

"Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa".

Tại Mục 5.2 Thông tư số 04/2023/TT-BXD quy định về trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tại địa phương đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu bao gồm:

"Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất; tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu; và quản lý, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương tại các cửa khẩu để kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký kiểm tra nhà nước và sự phù hợp chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu".

  • Zalo
  • Hot line